Home > @rushstack/ts-command-line > CommandLineParameterProvider > defineIntegerParameter

CommandLineParameterProvider.defineIntegerParameter() method

Defines a command-line parameter whose argument is an integer.

Signature:

defineIntegerParameter(definition: ICommandLineIntegerDefinition): CommandLineIntegerParameter;

Parameters

Parameter Type Description
definition ICommandLineIntegerDefinition  

Returns:

CommandLineIntegerParameter

Remarks

Example usage of an integer parameter:

example-tool --max-attempts 5